Regulamin

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art.10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia

  1. Organizatorem Plebiscytu jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą Gastronom Wybrzeża.
  3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania przez bramkę SMS Premium, stronę internetową http://gastronomwybrzeza.pl/tajemniczy klient oraz opinię komisji plebiscytowej najlepszych lokali gastronomicznych na polskim Wybrzeżu w następujących kategoriach: restauracja sezonowa, restauracja hotelowa, restauracja dzienna, nowo otwarta, pensjonat/motel, kuchnia zagraniczna,  pierogarnia/naleśnikarnia, pub/bar, cukiernia/kawiarnia, rybna
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, w tym ich usunięcia.
  5. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej trzech kandydatów.
  6. Plebiscyt będzie trwać od dnia 02.01.2019 do dnia 31.12.2019.
  7. Organizator powołuje czteroosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
  8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają ilość wysłanych przez Głosujących wiadomości SMS, głosów poprzez stronę internetową http://gastronomwybrzeza.pl/oraz opinię komisji plebiscytowej. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  • 2
  1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być lokale gastronomiczne w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
  4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5. W plebiscycie głos może oddać każdy.
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

   

  • 3
  1. Oddanie głosu możliwe jest od dnia 01.07.2019 od godz. 12.00 na numer SMS Premium. Głosowanie będzie trwać do dnia 31.01.2020 do godz. 23.59.
  2. Kandydatów do plebiscytu zgłaszać będzie można do dnia 31.12.2019. Kandydatów zgłosić można za pośrednictwem strony internetowej www.gastronomwybrzeza.pl, social media oraz drogą e-mailową marketing@gastronomwybrzeza.pl, SMS-ową I telefoniczną pod numer tel. 791 – 223 – 900.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko właściciela restauracji oraz nazwę lokalu gastronomicznego
  4. Oddając głos należy podać kod lokalu gastronomicznego.
  5. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Bild Presse Polska. SMS należy słać pod nr 7248 o treści GW.00 (Treść zależna od numeru lokalu gastronomicznego). Koszt SMS 2,46 zł z VAT.
  6. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7248 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  7. Wśród głosujących wyłonione zostaną osoby, które zostaną nagrodzone przez Organizatora nagrodami rzeczowymi. Osoby te wyłonione będą w drodze losowania.
  8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów głos decydujący będzie miała Komisja oraz Tajemniczy Klient.
  9. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas finałowej gali w marcu 2020 roku.
  10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca finałowej gali, a także odwołania plebiscytu i finałowej gali bez podania przyczyny.
  • 4
  1. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Gali Plebiscytu.
  2. Nie ma możliwości zmiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  3. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. Przewidywane są statuetki, dyplomy oraz szkolenia kulinarne I marketingowe, vouchery lub artykuł w magazynie “Gastronom Wybrzeża” oraz inne nagrody rzeczowe.
  • 5
  1. Administratorem danych osobowych jest Iroglobal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000510277, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5842736046.
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem wwww.gastronomwybrzeza.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Iroglobal Sp Z o o., prowadząca działalność pod adresem: Starodworska 1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5842736046, o nadanym numerze REGON: 222088537, zarejestrowana w SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000510277, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Rodo

Szanowni Państwo,

pragniemy uprzejmie poinformować, że z uwagi na wejście w życie (25 maja 2018 roku) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), Firma Iroglobal sp. z o.o., organizator eventów, działań marketingowych oraz wydawca „Magazynu Gastronom Wybrzeża” jako administrator danych osobowych, zobowiązane jest dokonać aktualizacji zasad, na jakich przetwarza dane osobowe dostarczone przez odbiorców swoich publikacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900. Dane będą przetwarzane w celu informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych przez firmę Iroglobal oraz „Magazynu Gastronom Wybrzeża”. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów  upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Chcielibyśmy mieć również pewność, że są Państwo zainteresowani dalszym otrzymywaniem informacji dotyczących działań firmy jak i wydawnictwa oraz zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia. Jeśli tak jest, prosimy o wyrażenie poniższej zgody.

Otrzymujecie Państwo ten email, ponieważ dotychczas subskrybujecie nasz newsletter.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Iroglobal sp. z o.o. 80-137 Gdańsk ul. Starodworska 1, NIP 584-237-60-46, Regon 222088537, KRS 0000510277, tel. 533 903 900. Dane te będą przetwarzane w celu dostarczania komunikatów prasowych, informacji  i zaproszeń na  wydarzenia, wydań elektronicznych „Magazynu Gastronom Wybrzeża”. Zgadzam się na otrzymywanie wyżej wymienionych treści od redakcji „Magazynu Gastronom Wybrzeża” drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących.

Jeżeli nie chcecie otrzymywać,  od nas informacje o ciekawych wydarzeniach, aktualnych, a także eventach prosimy o wypisanie się z naszego newslettera.

Zapisz swoją restaurację do plebiscytu